Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De onderstaande bepalingen hebben als doel de voorwaarden vast te leggen waaronder de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (hierna de GOB) u toegang verleent tot de website www.belpa.be.

Deze website beoogt de jaarlijkse bekendmaking van de financiële steun die wordt toegekend aan begunstigden in België, voor de twee voorgaande afgesloten begrotingsjaren, overeenkomstig de Europese verordening nr. 1306/2013 betreffende de fondsen afkomstig van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).

De website werd ontwikkeld en wordt onderhouden door de GOB.

Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

De GOB verleent u toegang tot www.belpa.be en de hierin opgenomen informatie voor zover u zonder voorbehoud de voorwaarden aanvaardt die vermeld staan op deze pagina "Gebruiksvoorwaarden". Door de website www.belpa.be en de informatie die er te vinden is te raadplegen, aanvaardt u deze voorwaarden. De GOB heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Gebruik van www.belpa.be

De GOB biedt u toegang tot www.belpa.be. De gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken met inachtneming van de wetten en de wettelijke en/of contractuele bepalingen. Het is de gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken op een wijze die de belangen van de GOB, zijn toeleveranciers en/of partners zou schaden.

Garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van de website www.belpa.be

Algemeen kunnen de GOB en de verschillende partners in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, noch voor enige andere schade van welke aard ook, die het gevolg is van het gebruik van www.belpa.be of van de onmogelijkheid om deze website te gebruiken om welke reden ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid al dan niet van contractuele, delictuele of quasi-delictuele aard is dan wel gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder fout of een ander type aansprakelijkheid, ook al werd de GOB verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Informatie

Als beheerder van het platform wendt de GOB alle redelijke middelen aan om op de website www.belpa.be informatie bekend te maken die, voor zover deze dienst weet, actueel is. Hij staat echter niet in voor de bruikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie en staat er evenmin voor in dat de hiervoor genoemde website te allen tijde en in alle opzichten volledig en up-to-date is. De informatie op deze website kan inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Deze informatie wordt ter indicatie verstrekt en wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Het kan gebeuren dat de GOB te allen tijde en zonder verwittiging verbeteringen en/of wijzigingen moet aanbrengen aan de website.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze website en bijgevolg voor de verkregen informatie of gedownloade elementen tijdens het gebruik van de dienst. De GOB wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.

De gebruiker erkent verder dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor schade aan zijn/haar computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van inhoud.

Toegang tot www.belpa.be

Deze website wordt aangeboden op "as is"-basis en is toegankelijk op "as available"-basis. Als beheerder van het platform kan de GOB niet garanderen dat de dienst ononderbroken, geschikt, veilig of foutloos zal zijn, dat de resultaten die met het gebruik van de dienst worden behaald accuraat en/of betrouwbaar zullen zijn en dat eventuele gebreken in de gebruikte software zullen worden hersteld’.

Hyperlinks

De website www.belpa.be bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen die uitsluitend ter informatie tot uw beschikking worden gesteld. De GOB controleert deze websites en de informatie die ze bevatten niet en kan dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

De GOB wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele ongepaste, onrechtmatige of illegale inhoud aanwezig op de hyperlinks alsook voor schade die zou kunnen voortvloeien uit hun raadpleging.
Indien u een hyperlink wenst aan te maken van uw site naar de website www.belpa.be, nodigen wij u uit om eerst contact op te nemen met de webmaster (landbouw@gob.brussels) die u zo snel mogelijk zal informeren over de ontvankelijkheid van uw aanvraag.

Handelingen van de internetgebruikers

De GOB kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van de internetgebruikers.

Intellectuele-eigendomsrechten

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op www.belpa.be alsmede de samenstelling en lay-out daarvan (teksten, foto's, afbeeldingen, iconen, filmpjes, software, databank, gegevens enz.) zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten van de GOB.

De namen en logo's van de GOB die op deze website staan, zijn beschermde handelsmerken. De merken van de website www.belpa.be mogen niet worden gebruikt in verband met enig(e) ander(e) product of dienst dan die van deze website of van de GOB, op welke wijze ook, die verwarring zou kunnen zaaien of op enige wijze die de waarde van de GOB zou kunnen aantasten of in diskrediet zou kunnen brengen.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming mag de gebruiker deze website in geen geval geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, vertalen, weergeven, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, verdelen, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op welke drager ook, of op welke wijze ook exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de GOB. Elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke procedures.

Geschillenbeslechting, bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en de Europese verordening. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze dienst zullen het voorwerp van een minnelijke schikking vormen. Bereikt men geen minnelijke schikking, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België).

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en elke kennisgeving in elektronische vorm wordt aanvaard in alle gerechtelijke of administratieve procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, op dezelfde basis en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die in gedrukte vorm zijn gemaakt en bijgehouden.

Contactpersonen

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel.: + 32 2 800 32 63
landbouw@gob.brussels